Se’n torneram dinc a la hont

(Nadau)

Repic :
Se’n torneram dinc a la hont, dinca la hont

E l’arriu que’s sequerà
E l’arbo que passerà.

E l’arbo que passerà
E l’ausèth s’envolerà.

...E sa cançon deisherà.

...Lo mainat l’aprenerà.

Fermer